تحقیق کارشناسی ممیزی انرژی در یک کارخانه قند

اطلاعات بدست آمده نشان می‎ ‎دهد صنعت قند کشور حدود % ۵ از کل مصرف انرژی در بخش صنعت را بخود اختصاص می‎ ‎دهد‎‎ بر اساس اطلاعات دریافتی از ۳۴ کارخانه تولید قند و شکر چغندری و سه کارخانه تصفیه شکرخام سال در ۷۹ کل مصرف ‏انرژی در بخش فسیلی برابر ۵۱۰۰۰۰ تن مازوت (در دوره چغندری و تصفیه شکر خام) ، ۱۲۵ میلیون نرمال مترمکعب گاز طبیعی و حدود ۲۰ هزار تن ک
بیشتر بخوانید