تحقیق در مورد بخش بالايى کرتاسه در زاگرس

تحقیق در مورد بخش بالایى کرتاسه در زاگرس

تحقیق در مورد بخش بالایى کرتاسه در زاگرس

تحقیق در مورد بخش بالایى کرتاسه در زاگرس

حجم فایل : ۱۹٫۱ KB نوع فایل : ورد زمین شناسی زاگرس چهار سازند ایلام، گورپى، تاربور و امیران، نشانگر بخشى از سنگ‎هاى کرتاسه بالایى زاگرس هستند. بخش پایینى سازند ساچون نیز سنگواره ماستریشتین دارد. سازند آهکى ایلام : سازند ایلام به دو رخساره عمیق و کم عمق دیده می‎شود. برش الگوى این سازند که نشانگر رخساره‎هاى عمیق است، در پایانه شمال باخترى کبیرکوه در ۱۲ کیلومترى شهرستان ایلام اندازه‎گیرى شده است. در این بُرش، سازند ایلام شامل ۱۹۰ متر…