سه کتاب داستان از گابریل گارسیا مارکز

سه کتاب داستان از گابریل گارسیا مارکز

سه کتاب داستان از گابریل گارسیا مارکز

سه کتاب داستان نفیس و کمیاب و نسخه اصلی از گابریل گارسیا مارکز.بالغ بر ۱۰۰۰ صفحه و قیمتی گزاف.تجدید چاپ نشده اند.
۱-ساعت نحس
۲-پرندگان مرده و پانزده داستان دیگر
۳-آقایی خیلی پیر با بالهایی بزرگ…