کلفت فرنگی

کلفت فرنگی

کلفت فرنگی

کلفت فرنگی

 
کلفت فرنگی
ترجمه: منوچهر کی مرام
Western maidservant written by manocher ki maram
 
به کاپیتان نگاه می کنم و در فکر رز هستم.یک روز فکر می کردم ،رز بعنوان یک کلفت وارد خانه کاپیتان شده و بتدریج،جای یک همسر و کد بانوی خانه کاپیتان را گرفته و ممکن است یک روز وارث این کاپیتان بازنشسته که تعادل روحی مناسبی ندارد بشود.معتقد بودم رز با یک نقشه ماهرانه همه چیز کاپیتان را صاحب خواهد شد. من که کلفتی بیش نبودم.شاید آنروز حسادت می کردم و دلم میخواست جای او…