کتاب کامل بخواهید تا به شما داده شود

کتاب کامل بخواهید تا به شما داده شود

کتاب کامل بخواهید تا به شما داده شود

کتاب بخواهید تا به شما داده شود استر هیکس
کتابی برای ایجاد آرامش و تحول در زندگی شما
استر هیکس یک سخنران انگیزشی و الهام بخش و همچنین یک نویسنده ی توانا در زمینه قانون جذب و موفقیت است.
پس از مطالعه کتاب بخواهید تا به شما داده شود خواهید آموخت که اساسِ قانون جذب این است احساس خوب = اتفاقات خوب.
در این کتاب خواهید آموخت قانون جذب با احساس شما کار می کند نه با آنچه که می‌خواهید! به عبارت دیگر شاید شما خواهان ورود پول بیشتر در زندگی تان باشید…