کتاب اعتیاد از نگاه روان درمانی مثبت گرا

کتاب اعتیاد از نگاه روان درمانی مثبت گرا

کتاب اعتیاد از نگاه روان درمانی مثبت گرا

کتاب اعتیاد از نگاه روان درمانی مثبت گرا
فرمتpdf
۱۹۴ صفحه
 
بخشی از فهرست کتاب:
فصل اول.اعتیاد
فصل دوم.روانشناسی مثبت گرا
فصل سوم. مصاحبه وارزیابی
فصل چهارم. ازمون های روانشناختی مثبت گرا
فصل پنجم.پروتکل اموزش روان درمانی مثبت گرا
…….
 
 …