کتاب صوتی دونا از دافنه دو موریه

کتاب صوتی دونا از دافنه دو موریه

کتاب صوتی دونا از دافنه دو موریه

کتاب صوتی «دونا» از دافنه دو موریه
 
درباره کتاب:
دونا بی گمان یکی از برجسته ترین آثار دوموریه است که نویسنده تمام ذوق و ظرایف قلم خود را در بوجود آوردن آن به کار برد، با کلامی طنزآمیز ذهن و خیال خواننده را به روزگاران سلطنت شارل دوم کشانده است.موریه به نوعی داستان را در متن حوادث لطیف و عاشقانه بازگو کرده که خواننده، دنیای پیرامون خود را فراموش میکند و با شوق و شور بسیار ماجرا را دنبال مینماید.
دوموریه در این کتاب، داستان زنی به…