کتاب صوتی بمب روی خاله مامانی از جودیت کر

کتاب صوتی بمب روی خاله مامانی از جودیت کر

کتاب صوتی بمب روی خاله مامانی از جودیت کر

کتاب صوتی «بمب روی خاله مامانی» از جودیت کر
 
درباره کتاب:
جودیت کر نویسنده ای است که کتاب های او پس از گذشت چهل سال هنوز محبوبیت خود را حفظ کرده و به چاپ های تازه می رسد. زندگی نامه ی جودیت کر در سه جلد با نام های وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود بمب روی خاله مامانی و کودکی در دوردست کتابی است پر از امید و پایداری و حاوی نکاتی بسیار جالب و ظریف در مورد وقایع تاریخی که اغلب از دید جامعه پنهان می ماند و در کمتر جایی نوشته می شود. بمب روی…