پکیج تحقیقات و مقالات عمومی به همراه کتاب های الکترونیکی انها

پکیج تحقیقات و مقالات عمومی به همراه کتاب های الکترونیکی انها

این پکیج تحقیق و مقالات دانشجویی بالغ بر ۶۳تحقیقات و مقالات عومی به همراه  کتاب های الکترونیکی آنها می باشد 
که لیست این تحقیقات و مقالات  عمومی به همراه کتاب های الکترونیکی آنها به شرح زیر می باشد 
تحقیقات عمومی به هراه کتاب های الکترونیکی انها
۱) بازار مخدر ایران (نگاهی ویژه به بازار ایران )
۲) ده راز شادکامی حتما بخونید
۳) ۳۰اصل برای اعتماد به نفس بالا
۴) آدم دیوانه کیست ؟ (گزارش بر سخنی از نیچه)
۵) آدن و آدم
۶) الماس های آگاهی
۷)…