نیایش گاه های صخره ای ایران

نیایش گاه های صخره ای ایران

نیایش گاه های صخره ای ایران

نیایش گاه های صخره ای ایران

عنوان کتاب:نیایش گاه های صخره ای ایران
نویسنده:
موضوع و محتوا:
۱-ورود آریایی ها به ایران۲-مذهب آریایی۳-آریایی و ورود آیین مهر در ایران۴-آیین مهر۵-نیایشگاه های مهری۶-نیایشگاه های صخره ای ایران۷-نیایشگاه های قدم گاه آذر شهر۸-معبد کلات خورموج۹-معبد اباذر در نیر۱۰-مسجد سنگی داراب.
قسمتی از کتاب:معبد اباذر؛نزدیک نیر اردبیل قرار دارد،و از جهاتی با معابد قبلی شبیه است.معبد اباذر با پلانی منظم دارای عناصری است که بی ارتباط با مذهب مهر پرستی…