دانلود کتاب تکنیکهای موفق در مصاحبه های حضوری

دانلود کتاب تکنیکهای موفق در مصاحبه های حضوری

دانلود کتاب تکنیکهای موفق در مصاحبه های حضوری

 
کتاب مهارت مصاحبه حضوری
 
مهارت مصاحبه: چگونه خود را با اعتماد به‌نفس ارائه نمائیم؟
شما برای:
استخدام، تغییر شغل، روابط اجتماعی، مدیریت و همیشه، به این کتاب نیاز دارید… 
 
 با استفاده از منابع خوب، خود را از مطالعه منابع اضافه بی نیاز کنید
 
 
مصاحبه حقیقتی از زندگی است که نمی‌توان از آن گریخت. به هر دلیلی که نیاز به شرکت در مصاحبه دارید، اعم از درخواست شغل، ارتقاء شغلی، شرکت در برنامه‌های آموزشی و یا حتی…