کتاب چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) pdf

کتاب چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) pdf

  کتاب چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی)  در ۱۹۸ صفحه pdf
فهرست مطالب :

مقدمه
اقداماتی که به محیطی عاری از فساد می انجامد (رویکرد بازدارنده )
چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (رویکرد ترمیمی )
کوشش های بین المللی برای مقابله با فساد
نتیجه گیری
پانوشت

توضیحات :
کتاب چارچوب های حقوقی مقابله با فساد (مالی) حاضر تلاش سه تن از اعضای دپارتمان حقوقی بانک جهانی برای فهم بهتر رویکردها، سازوکارها، ابزارها و اساساً چارچوب های حقوقی – قضایی…