متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت _Management _Robbins- Coulter_14th ed_2018

متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت _Management _Robbins- Coulter_14th ed_2018

متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت _Management _Robbins- Coulter_14th ed_2018

متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت _Management _Robbins- Coulter_14th ed_2018

متن کامل انگلیسی _کتاب _ مدیریت
نویسندگان : استیفن رابینز – مری کالتر – جزف مارتوچیو – لوری لانگ
 Management
Stephen p. Robbins – Mary Coulter
Joseph J. Martocchio – Lori K. Long
۱۴th ed_2018
تعداد صفحات : ۷۵۴ – ۱۸ فصل