کتاب پورنوگرافی لذت ممنوعه(آثار مخرب پورن بر اعصاب)

کتاب پورنوگرافی لذت ممنوعه(آثار مخرب پورن بر اعصاب)

کتاب پورنوگرافی لذت ممنوعه(آثار مخرب پورن بر اعصاب)

نام کتاب: پورنوگرافی: لذت ممنوعه
نویسنده: دکتر کامیار سنایی
بهار ۱۳۹۸
کتاب پورنوگرافی لذت ممنوعه در فصل اول به بررسی تاریخ پورنوگرافی و اشکال آن در طول زمان می‌پردازد. در فصل بعدی به بررسی تاثیر پورنورگرافی بر ساختار فیزیولوژیک مغز انسان می‌پردازد و سپس سایر تاثیرات پورنوگرافی را مورد بحث قرار می‌دهد. در فصل چهارم تاثیر پورنوگرافی بر روابط انسانی مورد تحقیق قرار می‌گیرد. در فصل پنجم اعتیاد به پورنوگرافی و مشخصه‌های آن…