قندیل غبار

قندیل غبار

قندیل غبار

قندیل غبار

قندیل غبار
نوشته: صدر الدین الهی
Dust cresset written by sadredine elahi
 
-از چه میترسی………-ازتو
-چرا-…….-برای آنکه ،بیشتر از آن هستی که می خواستم
-خیال می کنی ،همه آدمهائیکه در شب و در تاریکی به دور نمای یک قصر کهنه خیره می شوند،آنرا پر شکوه و بی شکست می بینند……چراغ هائی که درون پنجره های بسته این کاخ سو سو می زند.برای آنها خیال انگیز است.اما هنگامی که سپیده بر می زند. هنگام تلئلوخورشید.همه پی به اشتباه خود می برند.در می یابند.آنچه را که در شب عظیم می…