کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

معرفی کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار
کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار نوشته ‌نایجل راجرز و مل تامپسون، به روایت و بررسی زندگی هشت فیلسوف مشهور جهان می‌پردازد.
فیلسوفان بد کردار (Philosophers Behaving Badly) داستان زندگی خصوصی و اجتماعی ۸ فلیسوف برجسته و درخشان جهان مانند ژان ژاک روسو، آرتور شوپنهاور، فردریش نیچه، برتراند راسل، لودویگ ویتگنشتاین، مارتین هایدگر، ژان پل سارتر و میشل فوکو را به تصویر می‌کشد.
این کتاب صوتی نگاه جامع و کاملی به فلسفه و…

کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

معرفی کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار
کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار نوشته ‌نایجل راجرز و مل تامپسون، به روایت و بررسی زندگی هشت فیلسوف مشهور جهان می‌پردازد.
فیلسوفان بد کردار (Philosophers Behaving Badly) داستان زندگی خصوصی و اجتماعی ۸ فلیسوف برجسته و درخشان جهان مانند ژان ژاک روسو، آرتور شوپنهاور، فردریش نیچه، برتراند راسل، لودویگ ویتگنشتاین، مارتین هایدگر، ژان پل سارتر و میشل فوکو را به تصویر می‌کشد.
این کتاب صوتی نگاه جامع و کاملی به فلسفه و…

کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار

معرفی کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار
کتاب صوتی فیلسوفان بدکردار نوشته ‌نایجل راجرز و مل تامپسون، به روایت و بررسی زندگی هشت فیلسوف مشهور جهان می‌پردازد.
فیلسوفان بد کردار (Philosophers Behaving Badly) داستان زندگی خصوصی و اجتماعی ۸ فلیسوف برجسته و درخشان جهان مانند ژان ژاک روسو، آرتور شوپنهاور، فردریش نیچه، برتراند راسل، لودویگ ویتگنشتاین، مارتین هایدگر، ژان پل سارتر و میشل فوکو را به تصویر می‌کشد.
این کتاب صوتی نگاه جامع و کاملی به فلسفه و…