کتاب فنون تسخیرات کواکب و تسخیرات جن و انس

کتاب فنون تسخیرات کواکب و تسخیرات جن و انس

کتاب فنون تسخیرات کواکب و تسخیرات جن و انس

کتاب فنون تسخیرات کواکب و تسخیرات جن و انس

کتاب فنون تسخیرات کواکب و تسخیرات جن و انس
تسخیر کواکب
کتاب فنون تسخیرات کواکب و تسخیرات جن و انس نویسنده استاد سراج الدین سکاکی در باب تسخیرات جنیان و کواکب.
این کتاب در سه جلد و به زبان فارسی و ساده و خطی و قابل خوانا می باشد. این کتاب برای کسانی که می خواهند تسخیرات موکل، کواکب یا تسخیرات انس و جن انجام دهند, بسیار مناسب میباشد. این کتاب همانند یک استاد و راهنما برای شما می باشد در این کتاب انواع چله نشینی برای تسخیرات جن و انواع تسخیرات…