کتاب صوتی فقط برای امروز – انجمن معتادان گمنام

کتاب صوتی فقط برای امروز - انجمن معتادان گمنام

کتاب صوتی فقط برای امروز – انجمن معتادان گمنام

کتاب صوتی «فقط برای امروز» – انجمن معتادان گمنام
مراقبه روزانه برای معتادان در حال بهبودی
 
درباره کتاب:
هدف از تهیه کتاب فقط برای امروز، ارائه موضوعات متنوعی درباره مراقبه به معتادان در حال بهبودی است. این موضوعات از عوامل اساسی بهبودی گرفته تا سلسله مفاهیم گسترده و ملموس موجود را در بر می گیرند. این کتاب صرف نظر از مدت زمان پاکی، مخصوص کلیه افرادی است که در یکی از مراحل بهبودی به سر می برند. امیدواریم این کتاب لذت حاصل از بهبودی…