PDF کتاب غیر منتظره

PDF کتاب غیر منتظره

PDF کتاب غیر منتظره

یکی از بهترین کتابهای کریستین بوبن ، کتاب غیر منتظره است. نوشته های او ساده هستند ولی اینقدر سرشار از احساسند که برای درک آنها و لذت بردن از نوشته ها حتما باید محیط آرامی را برای خواندن نوشته هایش اختصاص داد. برای بوبن نوشتن، سراییدن آواهاست شاید بتوان این تعریف که در اول کتاب از بوبن نوشته شده است را بهترین تعریف در مورد آثارش دانست. موضاعاتی او در نوشته هایش از آن سخن می گوید موضوعاتی هست که هر انسانی در زندگی آنها را تجربه کرده است…