کتاب صوتی الکلی های گمنام

کتاب صوتی الکلی های گمنام

کتاب صوتی الکلی های گمنام

کتاب صوتی الکلی های گمنام
 
درباره کتاب:
کتاب الکلی های گمنام برای اولین بار در سال 1939 به چاپ رسید. در آن دوران تعداد اعضاء الکلی های گمنام در حدود صد نفر بودند. این کتاب محتوی متن اصلی برنامه الکلی های گمنام برای بهبودی از بیماری الکلیسم است. هدف اصلی این کتاب نشان دادن چگونگی دقیق بهبودی ما به الکلی های دیگر است. این کتاب به صورت مرجع و راهنمای جمعیت ما در آمده است و به مردان و زنان الکلی زیادی برای بهبودی کمک کرده است.
 
فرمت:…