کتاب صوتی افسانه  سیزیف

کتاب صوتی افسانه سیزیف

کتاب صوتی افسانه  سیزیف

کتاب صوتی افسانه سیزیف

فرمت کتاب صوتی افسانه  سیزیف
دسته‌بندی: #فلسفه
نویسنده : #آلبر_کامو
مترجم : #محمود_سلطانیه
انتشارات : #فراین
تعداد صفحات : ۲۷۲
چاپ چهارم : ۱۳۹۰
تعداد فایل : ۱۲ عدد فایل صوتی ۵٫۵۰ ساعت
راوی : #منیژه_مصلحی
 
افسانه سیزیف یک مقاله فلسفی از آلبر کامو است. نسخه فرانسوی آن در سال ۱۹۴۲ با نام Le Mythe de Sisyphe منتشر گردید.
در این مقاله آلبر کامو برای اولین بار واژه ابزورد را به کار می‌برد که بعدها الهام بخش گونه‌ای از تئاتر به نام تئاتر پوچی گردید که…

کتاب صوتی افسانه  سیزیف

کتاب صوتی افسانه سیزیف

کتاب صوتی افسانه  سیزیف

کتاب صوتی افسانه سیزیف

فرمت کتاب صوتی افسانه  سیزیف
دسته‌بندی: #فلسفه
نویسنده : #آلبر_کامو
مترجم : #محمود_سلطانیه
انتشارات : #فراین
تعداد صفحات : ۲۷۲
چاپ چهارم : ۱۳۹۰
تعداد فایل : ۱۲ عدد فایل صوتی ۵٫۵۰ ساعت
راوی : #منیژه_مصلحی
 
افسانه سیزیف یک مقاله فلسفی از آلبر کامو است. نسخه فرانسوی آن در سال ۱۹۴۲ با نام Le Mythe de Sisyphe منتشر گردید.
در این مقاله آلبر کامو برای اولین بار واژه ابزورد را به کار می‌برد که بعدها الهام بخش گونه‌ای از تئاتر به نام تئاتر پوچی گردید که…

کتاب صوتی افسانه  سیزیف

کتاب صوتی افسانه سیزیف

کتاب صوتی افسانه  سیزیف

کتاب صوتی افسانه سیزیف

فرمت کتاب صوتی افسانه  سیزیف
دسته‌بندی: #فلسفه
نویسنده : #آلبر_کامو
مترجم : #محمود_سلطانیه
انتشارات : #فراین
تعداد صفحات : ۲۷۲
چاپ چهارم : ۱۳۹۰
تعداد فایل : ۱۲ عدد فایل صوتی ۵٫۵۰ ساعت
راوی : #منیژه_مصلحی
 
افسانه سیزیف یک مقاله فلسفی از آلبر کامو است. نسخه فرانسوی آن در سال ۱۹۴۲ با نام Le Mythe de Sisyphe منتشر گردید.
در این مقاله آلبر کامو برای اولین بار واژه ابزورد را به کار می‌برد که بعدها الهام بخش گونه‌ای از تئاتر به نام تئاتر پوچی گردید که…

کتاب صوتی افسانه  سیزیف

کتاب صوتی افسانه سیزیف

کتاب صوتی افسانه  سیزیف

کتاب صوتی افسانه سیزیف

فرمت کتاب صوتی افسانه  سیزیف
دسته‌بندی: #فلسفه
نویسنده : #آلبر_کامو
مترجم : #محمود_سلطانیه
انتشارات : #فراین
تعداد صفحات : ۲۷۲
چاپ چهارم : ۱۳۹۰
تعداد فایل : ۱۲ عدد فایل صوتی ۵٫۵۰ ساعت
راوی : #منیژه_مصلحی
 
افسانه سیزیف یک مقاله فلسفی از آلبر کامو است. نسخه فرانسوی آن در سال ۱۹۴۲ با نام Le Mythe de Sisyphe منتشر گردید.
در این مقاله آلبر کامو برای اولین بار واژه ابزورد را به کار می‌برد که بعدها الهام بخش گونه‌ای از تئاتر به نام تئاتر پوچی گردید که…