کتاب صوتی اسطوره‌ های موازی از ج.ف.بیرلین

کتاب صوتی اسطوره‌ های موازی از ج.ف.بیرلین

کتاب صوتی اسطوره‌ های موازی از ج.ف.بیرلین

کتاب صوتی «اسطوره ‌های موازی» از ج.ف.بیرلین
 
درباره کتاب:
اسطوره آینه ای ازلی است که خود را در آن می بینیم. اسطوره برای هرکسی حرفی برای گفتن دارد، همان طور که حرفی هم درباره همه کس دارد: اسطوره همه جا هست و تنها لازم است که آن را باز شناسیم. این کتاب برای کسانی است که معمولا درباره اسطوره فکر نمی کنند و کتابی در این باره نخوانده اند.
ج.ف. بیرلین،اسطوره های اصلی همه سنت های مهم جهان را گرد آورده،و مضمون ها،انگاره ها و معانی مشترک آن…