کتاب صوتی احیای روحانی از لنس ویت

کتاب صوتی احیای روحانی از لنس ویت

کتاب صوتی احیای روحانی از لنس ویت

کتاب صوتی «احیای روحانی» از لنس ویت
 
درباره کتاب:
ما ایمانداران غالباً علاقمند به اسطوره سازي شخصیت هاي کتاب مقـدس هستیم. براي همین خوب است که گهگاهی نگاهی دقیقتـر بـه روایـت واقعی زندگی آنها بیاندازیم. عیلی کاهنی بی صلاحیت بود و در نقش یک پدر از توبیخ و رویارویی با فرزندانش اجتناب می کرد. شمشون مـردي ناپرهیزگـار بـود و بـر امیال خود کنترلی نداشت. موسی یک قاتل فراري بود. ایلیا یک بیمـارِ افسـرده بود. او داراي افکار خودکشی بود،…