صفورا

صفورا

صفورا

صفورا

صفورا
نوشته:صدر الدین الهی
Safora written by sadredine elahi
 
گوش بده دختر..با تو اتمام حجت می کنم.اگر بجان خودت علاقه داری.فرار نکن.سعی نکن از چنگال من در بری…….اگه دیوانگی بسرم بزند.کارت ساخته است.اگر سر بسرم بزاری دیگه دست خودم نیست.میدانم کجا میخوابی،کجا کار می کنی.اگه یاد ولایت بیافتی طولی نمیکشه که پیدات میکنم.من ترا میخواهم.یا رام میشی مثل حیوانی که داغش کرده اند. یا…….میشناسمت/صلاحت این که من و تو این کار رو یکسره کنیم.اینا رو اسمال سرخه…