سه ستاره برای سه دختر

سه ستاره برای سه دختر

سه ستاره برای سه دختر

سه ستاره برای سه دختر

سه ستاره برای سه دختر
نوشته:فریده
Three stars for three girls written by farideh
  
حیاط ساکت و تاریک بود ،با وجود تاریکی حتی زردی گلهای طاووسی که عطر تندش در حیاط پیچیده بود بچشم می خورد ،درخت اقاقیای همسایه که مدتها بود دیگر گل نداشت و فقط خرمی بسیار به حیاط بخشیده بود سراسر دیوار تاریک غم زده را پوشانیده بود،گوئی چتری از کلاغ های سیاه است که برتن این خانه کشیده شده است. گلی که حالا دختری بیست ساله بود ،می دانست عشق چیست و غریزه کدام است.مادرش را درک می…