دانلود رایگان کتاب زندانیان باور

دانلود رایگان کتاب زندانیان باور

دانلود رایگان کتاب زندانیان باور

(زندانیان باور)افکار منفی پرورش افکار افکار مثبت این کتاب به افراد کمک می کند تا باورهای مرکزی خود را بشناسند و آن ها را تغییر دهند.(زندانیان باور) کتاب حاضر رویکردی نوین را ارایه می دهد که توانایی کمک به افراد زیادی را دارد، آن هایی که زندگی شان در زیر سایه باورهای منفی شان درباره خود و جهان تیره و تار شده است.(زندانیان باور)افکار منفی پرورش افکار افکار مثبتیکی از ویژگی های افکار منفی، طولانی بودن و کامل شدن آنهاست……