کتاب Inside Reading

کتاب Inside Reading

کتاب Inside Reading

مجموعه ای فوق العاده برای بالا بردن سطح Reading آزمون های IELTS – PTE و TOEFL.این کتاب دربرگیرنده مهارت های ریدینگ در عین آموزش لیست آکادمیک لغات (Academic Word List) مورد نیاز برای آزمون های جنرال و آکادمیک است.
Develop reading skills and acquire the Academic Word List. Inside Reading Second Edition is a five-level academic reading series that develops students’ reading skills and teaches key academic vocabulary from the Academic Word List….