کتاب روانشناسی صنعتی

کتاب روانشناسی صنعتی

کتاب روانشناسی صنعتی
به تعداد ۱۶۸ صفحه pdf
 
فهرست کتاب
بخش اول (مقدمه ای بر روانشناسی صنعتی)
فصل اول تعاریف و حوزه مورد مطالعه
فصل دوم مدیریت غلمی، نهضت روابط انسانی و آزمایش های هاثورن
 
بخش دوم ( نقش فرد در جایگاه فردی)
فصل سوم انگیزه و رضایت شغلی
فصل چهارم مدیریت فشار روانی
فصل پنجم فرهنگ سازمانی
فصل ششم رهبری و پویایی گروه
 
بخش سوم ( محیط کار و روانشناسی مهندسی)
فصل هفتم سالم نگه داشتن محیط کار…

کتاب روانشناسی صنعتی

کتاب روانشناسی صنعتی

کتاب روانشناسی صنعتی
به تعداد ۱۶۸ صفحه pdf
 
فهرست کتاب
بخش اول (مقدمه ای بر روانشناسی صنعتی)
فصل اول تعاریف و حوزه مورد مطالعه
فصل دوم مدیریت غلمی، نهضت روابط انسانی و آزمایش های هاثورن
 
بخش دوم ( نقش فرد در جایگاه فردی)
فصل سوم انگیزه و رضایت شغلی
فصل چهارم مدیریت فشار روانی
فصل پنجم فرهنگ سازمانی
فصل ششم رهبری و پویایی گروه
 
بخش سوم ( محیط کار و روانشناسی مهندسی)
فصل هفتم سالم نگه داشتن محیط کار…