دانلود خلاصه کتاب روانشناسی انگیزش و هیجان ازجان مارشال ریوpdf

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی انگیزش و هیجان ازجان مارشال ریوpdf

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی انگیزش و هیجان ازجان مارشال ریوpdf

گزیدهانگیزه ها با گذشت زمان تغییر می کنند و بر جریان رفتار تأثیر می گذارند … انگیزش و هیجان فرآیندهای پویا هستند – همیشه تغییر می کنند و همیشه افزایش و کاهش می یابند. در نظر گرفتن انگیزش به صورت رودخانه نیازها، شناخت ها، و هیجان ها که جریان مداوم دارد، مفید است. نیرومندی انگیزه نه تنها به طور مداوم افزایش و کاهش می یابد، بلکه افراد نیز در هر لحظه انگیزه های متفاوتی دارند. معمولاً یک انگیزه از همه قوی تر و مناسب موقعیت است، در حالی که انگیزه…