کتاب صوتی ارتباط درمانی از پل واکتل

کتاب صوتی ارتباط درمانی از پل واکتل

کتاب صوتی ارتباط درمانی از پل واکتل

کتاب صوتی «ارتباط درمانی: چه بگوییم و چه وقت بگوییم» از پل واکتل
 
موضوع: رواندرمانی، روان درمانگر و بیمار
 
کتاب حاضر بیان رابطه دونفره و حرفه‌ای درمانگر و بیمار است، رابطه‌ای عمیق، محدود، بی‌همتا، هدفمند و انسانی. محور این کتاب حرکت فنی از درک بیمار به سوی انتقال این درک به او با استفاده از واژه‌ها، همراه با آگاهی و بهره‌گیری سازنده از اثر افکار و احساسات شخصی درمانگر بر درک تخصصی از بیمار است. هم‌چنین وارسی دقیق…