دانلود کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک

دانلود کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک

دانلود کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک

دانلود کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک

کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک در ۵۷ پارت و با حجم کم زندگی آرام و یکنواخت زنی در غرب که دستخوش شوریدگی و در هم ریختگی اندیشه‌های عرفانی در شرق است، را نشان می دهد.  
کتاب ملت عشق یکی از محبوب ترین کتاب ها در ایران می باشد
آثا الیف پافاک تاکنون به بیش از ۴۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده است
کتاب ملت عشق رکوردار پرفروشترین کتاب تاریخ ترکیه می باشد و بیش از پانصد بار در ترکیه تجدید چاپ شده است
کتاب ملت عشق نگاهی متفاوت به رابطه شمس و…