جزوه درسی دینامیک )همراه با حل تمرینات کتاب مریام)

جزوه درسی دینامیک )همراه با حل تمرینات کتاب مریام)

جزوه درسی دینامیک )همراه با حل تمرینات کتاب مریام)

جزوه درسی دینامیک )همراه با حل تمرینات کتاب مریام) – شامل ۱۵۳ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش
بخشی از متن: دینامیک: شاخه ای از علم مکانیک که وضعیت تعادل و پایداری ذرات و اجسام را تحت تأثیر انواع بارهای وارده یا بدون در نظر گرفتن آنهادرحالت حرکت برعهده دارد. تقسیم بندی دینامیک (دیدگاه نیوتن): سینتیک: بررسی وضعیت اجسام در اجسام در حال حرکت با در نظر گرفتن عوامل بوجود آورنده ی آن (جرم، شتاب، نیروهای خارجی و ….) سینماتیک: علم بررسی وضعیت حرکت…