کتاب مخزن الدفینه ۴ وزیر نسخه خطی

کتاب مخزن الدفینه 4 وزیر نسخه خطی

کتاب مخزن الدفینه ۴ وزیر نسخه خطی

نسخه نامه دفینه ها و بیش از ۷۰۰ سند از منطق مختلف ایران کتاب نایاب گنج یابی و علاقه مندان به حرفه دفینه یابی ، در مقدمه کتاب مخزن الدفینه فی اسرار خزینه ۴ وزیر ؛ محمدبن حسین ضیابری نقل کرده: به سالها سعی و کوشش در پی نسخِ دفینه در گوشه کنار سرزمین پهناور و میهن عزیز با گروهی بسیار از عالمان و دارندگان نسخه های نفیس که سالیان درازی در گوشه صندوقخانه ی اسرار مخفی بوده جمع آوری کرده.
کتاب مخزن الدفاین ۴ وزیر یکی از نایاب ترین نسخ موجود در ایران…