اعداد مقدس در گنج یابی

اعداد مقدس در گنج یابی

اعداد مقدس در گنج یابی

اعداد مقدس در گنج یابی

اعداد مقدس در گنج یابی
holy numbers in treasuer finding
(توضیح: سایت دفینه فور کیا جهت رعایت اصول مشتر ی مداری  اعلام می نماید : کل مطلب کتاب ۲ صفحه بیشتر نیست -لطفاٌ قبل از دانلود از هزینه و فایده فایل دانلود مطمئن شوید، سپس دانلود نمائید )
 اکنون فرض کنید نسخه ای دارید چهار مهر.در نسخه می خوانید که هفت گماز چشمه به سمت غروب و با این کلید در می یابید که این با،دفینه،گنج در تمام مسیر در مضربهای هفت پوشش داده می شودو از روی عدد هفت حدیس می زنید دفینه…