دانلودجلد دوم کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس

دانلودجلد دوم کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس

دانلودجلد دوم کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس

جلد دوم کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس- این کتاب تلاش موفقی است برای معرفی اقتصاد به مثابه یک علم و یک رشته درسی در قرن گذشته، به همین دلیل در سراسر جهان مورد توجه بوده است و نیز اکنون در دانشگاه های معتبر تدریس می شود. چاپ اول این کتاب در ایران در سال ۱۳۴۴، با همکاری سازمان برنامه، از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب توسط مرحوم دکتر حسین پیرنیا ترجمه شده است. اصول علم اقتصاد:در ۲ جلد انتشار یافته است: که از صفحات ۱ الى۷۹۸ در (جلد اول) و…

دانلودجلد اول کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس

دانلودجلد اول کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس

دانلودجلد اول کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس

جلد اول کتاب اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن و نورد هاوس- این کتاب تلاش موفقی است برای معرفی اقتصاد به مثابه یک علم و یک رشته درسی در قرن گذشته، به همین دلیل در سراسر جهان مورد توجه بوده است و نیز اکنون در دانشگاه های معتبر تدریس می شود. چاپ اول این کتاب در ایران در سال ۱۳۴۴، با همکاری سازمان برنامه، از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب توسط مرحوم دکتر حسین پیرنیا ترجمه شده است. اصول علم اقتصاد:در ۲ جلد انتشار یافته است: که از صفحات ۱ الى۷۹۸ در (جلد اول) و…