تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی

تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی

تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی

تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی

حجم فایل : ۱۷٫۹ KB نوع فایل : ورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی در تدریس هر طفلی به محض این که به زبان می آید، برحسب یک تعلیم الهی هرچه را می بیند از حقیقت و سبب آن جویا می شود و کشف ماهیت آن را می خواهد. اگر مربیان و معلمان او دانا باشند و حقایق هر چیزی را به او خاطر نشان کنند، به همان طور آن نهال انسانیت که تازه از دل او سر برزده است، نشو و نما گرفته، میوه سعادت و کام دل بار می آورد و آنچه از کمال منتظر و سعادت اصلی خداوند متعال درباره او به اراده…