از او فرار مکن

از او فرار مکن

از او فرار مکن

از او فرار مکن

از او فرار مکن
DON’T RUN AWAY FROM HIM
(کتاب منتشر نشده و جدید پرویز قاضی سعید  توضیح کتاب در قالب فایل pdf بر گرفته از مجلات قدیمی می باشد.)
نویسنده: پرویز قاضی سعید
صدای گریه او آرام آرام در اتاق پخش می شد و با صدای باران که بر روی سفالها آهنگ غم انگیز و اندوه افزائی داشت قاطی می گشت و مرا از خود بی خود می ساخت،نمی خواستم دنیای اور را بشکنم،نمی خواستم تسلی و دلداریش دهم،چه سود داشت جلوی اشکش را گرفتن وقتی قلبش شکسته بود ،من چگونه می توانستم…