جمعه ها بی تو

جمعه ها بی تو

جمعه ها بی تو

جمعه ها بی تو

جمعه های بی تو
Fridays without you
نوشته :ارونقی کرمانی
کتاب جدید و منتشر نشده از ارونقی کرمانی
توضیح:توضیح مهم : از مجموع شماره مجلات این رمان جذاب ارونقی کرمانی ، یک شماره مجله در اواسط داستان کسری داردکتاب اسکن شده از مجلات قدیمی می باشد.
مرد جوان سر برگرداند،نمیرخ دختری را دید و در همان نگاه تند و زود گذر او را شناخت،همان بود،با موهائی به رنگ بلوط و حالا او را از نزدیک می دیددختر داشت با پسری ۷- ۸ ساله حرف می زد.موهای بلوطی رنگ دختر نرم می…