پرچین

پرچین

پرچین

پرچین

پرچین
FENCE
نویسنده: ارونقی کرمانی
توضیح :کتاب جدید و منتشر نشده از ارونقی کرمانی اسکن شده از صفحات مجلات ( رمان کامل و بلند ایرانی )
صدای باران تند و سیل آسا،وهم انگیز است،به شیروانی که می خورد،به شیشه ها که می کوبد صداهای راز آلود در خانه می پیچد و من در میان همهمه باران و فریاد توفان و غرش رودخانه صدای یک زن را می شنوم.فکر کردم صدای باران است و چشمانم را بستم.اما اینبار صدا فریاد گونه است.
باز کنید..
منم در رباز کنید
در را باز میکنم
بدرون…

ناودان

ناودان

ناودان

ناودان

ناودان
RAINSPOUT
نویسنده :ارونقی کرمانی
توضیح:کتاب جدید و منتشر نشده از ارونقی کرمانی
اسکن شده از صفحات مجلات ( رمان کامل و بلند ایرانی )
و اندیشیدم که:
آن زمان که برای من فال قهوه گرفت—از سرنوشت و آینده ام خبر داد و اینکه سیل خواستگار می بیند…چرا نخواست بگوید یکی از آنان اوست…وچرا در خواستن شتاب ندارد؟
و پاسخ دادم
دختر دو بار بیشتر او را ندیده ای .بگذار تو را بشناسد تو نیز او را بشناسی و بعد…عشق خواهد آندو پی عشق آزدواج لست
عشق و عاشقی این…