جزیره ناز

جزیره ناز

جزیره ناز

جزیره ناز

جزیره ناز
نوشته:ایرج مستعان
Coquetry island written by iraj mosatan
 
پس چرا معطلی؟ مگه نیامدی اینجا تا آنچه را که باید ببینی تماشا کنی،تردیدت برا چیست؟ بیا جلو….بیا ببین ……می دونم برات خیلی سخته که شوهرت را با یکی دیگه ببینی،اما حقیقت مهمتر از از خواب و خیاله….اون رامین که تو دوستش داری یک مرد پست فطرته…..اونی که تو دوست داری اونی که تو ذهن توست…….فقط یک رویاست…یک خوابه…یک خیال……..بالای آسمانهاست.بر فراز ابرهاست،روی زمین چنین کسی وجود نداره و…