پاورپوینت فصل دوم فیزیک پایه دهم کار، انرژی و توان


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۷۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فصل دوم کار ، انرژی و توان انرژی جنبشی انرژی وابسته به حرکت یک جسم را انرژی حرکتی یاانرژی جنبشی  می نامند. انرژی جنبشی انرژی جنبشی هرچه جسمی تندترحرکت کند،انرژی جنبشی بیشتری دارد و هنگامی که جسم ساکن باشد،انرژی جنبشی آن صفر است. انرژی جنبشی انرژی جنبشی برای جسمی به جرمm که با تندی v حرکت میکند، انرژی جنبشیk) (ازرابطه زیر به دست می آید: انرژی جنبشی یکای SIانرژی جنبشی ژولj) (است که به صورت زیر تعریف می شود. هر ژول برابر است با جرم در مجذور واحد طول تقسیم بر مجذور ثانیه انرژی جنبشی انرژی جنبشی کمیتی نرده ای وهمواره مثبت است. نکته! جسم درحال حرکت انرژی جنبشی دارد. انرژی جنبشی انرژی جنبشی توجه منظور از تندی، سرعت بدون در نظر گرفتن جهت است. مثال کتاب درسی انرژی جنبشی انرژی جنبشی پاسخ کارانجام شده توسط نیروی ثابتF که با جابه جایی d هم جهت است برابرخواهدبودبا: W=Fd کار انجام شده توسط نیروی ثابت کار انجام شده توسط نیروی ثابت Fکه با …