پاورپوینت هویت فرهنگی ما ایرانیان

پاورپوینت هویت فرهنگی ما ایرانیان


        پاورپوینت هویت فرهنگی ما ایرانیان با ۲۰ اسلاید قابل ویرایش می باشد  این پاورپوینت از کتاب تحلیل فرهنگی رشته علوم و معارف اسلامی درس سوم گرفته شده است  یک اسلاید از پاورپوینت هویت فرهنگی ما ایرانیان: هرفرهنگ،ویژگی هاو خصوصیاتی داردکه آن را ازدیگرفرهنگ ها متمایزمی سازد. این ویژگی ها در تمام بخشهای زندگی مردم یک جامعه حضورداردو سبک زندگی آنان و شخصیت فردی واجتماعی ایشان راشکل می دهد.ازاین ویژگی ها تحـت عنوان هویت فرهنگی یادمی شود. « هویت فرهنگی» یک جامعه،مجموعه ای ازویژگی های اساسی وبنیادی است که در طول تاریخ شکل گرفته وبه واسطه آنها،مردم یک جامعه، خود را شناخته و به آن«تعلق» دارندو خودرا با آنها معرفی کرده و از «دیگران» متمایزمی کنند. « هویت فرهنگی» تمام سطوح ولایه های فرهنگ رادربرمی گیردو شامل فرهنگ محسوس وفرهنگ غیر محسوس می شود …