پاورپوینت فصل 11 علوم پایه ششم شگفتی های برگ

پاورپوینت فصل 11 علوم پایه ششم شگفتی های برگ

پاورپوینت فصل 11 علوم پایه ششم شگفتی های برگ

 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 15 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:
درس 11 شگفتی های برگ برگ، مادّه ی سبزی به نام سبزینه (کلروفیل) دارد. سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می کند. گیاهان از انرژی نور خورشید برای ساختن غذا استفاده می کنند.
برای این عمل روزنه های برگ، کربن دی اکسید را از هوا می گیرند. ریش هها نیز آب و موادّ محلول در آن را از خاک می گیرند و به وسیله ی آوندها به برگ می رسانند. غذاسازی…

پاورپوینت فصل 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

پاورپوینت فصل 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

پاورپوینت فصل 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 25 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 12 جنگل برای کیست؟ می خورد و خورده می شوددر کلاس چهارم با زنجیره ی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید.الف) رابطه ی غذایی جانداران شکل روبه رو را با زنجیره ی غذایی نشان دهید.ب) در این زنجیره، زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟پ) زنجیره های غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید. آیا…

پاورپوینت فصل 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

پاورپوینت فصل 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

پاورپوینت فصل 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 9 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 14 از گذشته تا آینده وسایل ارتباط شخصیوسایل ارتباط انسان ها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر کرده اند. تصویرهای زیر برخی وسایل ارتباطی در گذشته را نشان می دهد: درباره ی این وسایل ارتباط شخصی با یک دیگر گفت وگو کنید. از معلّم خود بخواهید در این گفت وگو شرکت کند. علم و زندگی از بزرگ ترها درباره ی…

پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم سفر انرژی

پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم سفر انرژی

پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم سفر انرژی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 27 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 9 سفر انرژی ما در زندگی روزمره، کلمه ی انرژی را در گفته ها و نوشته های خود به کار می بریم.شما چه مواقعی کلمه ی انرژی را به کار می برید؟برای چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟ آزمایش کنید فعّالیت های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل می شود؟1- دست های خود را به…

پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم خیلی کوچک خیلی بزرگ

پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم خیلی کوچک خیلی بزرگ

پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم خیلی کوچک خیلی بزرگ

 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 21 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:
درس 10 خیلی کوچک، خیلی بزرگ آیا تا به حال یاخته(سلّول) را از نزدیک مشاهده کرده اید؟ برای دیدن یاخته ها از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟
برای مشاهده ی بیشتر یاخته ها و جانداران تک یاخته ای از میکروسکوپ استفاده می شود. شگفتی های آفرینش در بدن انسان میلیاردها یاخته وجود دارد؛ امّا شاید باور نکنید که بیشتر جانداران فقط یک یاخته…

پاورپوینت فصل 6 علوم پایه ششم ورزش و نیرو 1

پاورپوینت فصل 6 علوم پایه ششم ورزش و نیرو 1

پاورپوینت فصل 6 علوم پایه ششم ورزش و نیرو 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 24 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 6 ورزش و نیرو(1) نیروها در تمام زندگی ما حضور دارند. ما آنها را نمی بینیم؛ امّا می توانیم اثر آنها را بر اجسام یا خودمان مشاهده (حس) کنیم؛ به عبارت دیگر می توانیم بگوییم نیرو سبب چه چیزی می شود.وقتی با ضربه زدن یا پرتاب توپ، بازی را شروع می کنیم، وقتی در حال دوچرخه سواری هستیم و یا در حال دویدن، در…

پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم ورزش و نیرو

پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم ورزش و نیرو

پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم ورزش و نیرو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 35 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 7 ورزش و نیرو(2) نیروهای غیرتماسی در مسابقه ی مچ اندازی، هل دادن ماشین، طناب کشی و…، دو جسم در اثر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد می کنند. آیا موقعیت هایی را می شناسید که دو جسم بدون تماس با هم به یکدیگر نیرو وارد کنند؟وقتی توپ یا مدادی از دست شما رها شود به طرف زمین سقوط می کند. میوه ها و برگ ها…

پاورپوینت فصل 8 علوم پایه ششم طراحی کنیم و بسازیم

پاورپوینت فصل 8 علوم پایه ششم طراحی کنیم و بسازیم

پاورپوینت فصل 8 علوم پایه ششم طراحی کنیم و بسازیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 14 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس8 طرّاحی کنیم و بسازیم تاکنون چند نوع خودرو دیده اید؟ چند نمونه از آنها را نام ببرید. هریک از خودروهای زیر برای رفع چه نیازهایی ساخته شده اند؟ گفت وگو خودروهایی را که در تصویر می بینید، بر اساس ویژگی های زیر مقایسه و درباره ی آنها گفت وگو کنید.تعداد چرخ هانوع و اندازه ی چرخ هااندازه ی خودرونوع…