پاورپوینت بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

پاورپوینت بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

پاورپوینت بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

پاورپوینت بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

تعداد اسلاید: ۳۵
üمقدمه
üبیان مسئله
üاهمیت و ضرورت تحقیق
üاهداف تحقیق
üفرضیات تحقیق
ü
 
üپیشینه تحقیق
üروش شناسی تحقیق
üیافته های تحقیق
üبحث و نتیجه گیری
üپیشنهادهای تحقیق
 
üمشکلات روانی از جمله فرسودگی شغلی در ایفای نقش اجتماعی به عنوان یک عامل مانع و بازدارنده تلقی می-شوند.
 
üفرسودگی شغلی معلمان درطول چند دهه اخیر بعنوان یک نگرانی جدی برای معلمان، دانش آموزان و والدین مطرح شده…