دانلود پاورپوینت نظریه سیستم اجتماعی


به طور کلی نظریه سیسیتمها، شالوده یا کالبدی برای همه رشته علمی محسوب می شود.هر رشته علمی ، به فراخور سطح تحلیل خاص خود، می تواند به اصطلاح ،گوشت،پوست این کالبد را فراهم میسازد و درباره پدیده های مورد مطالعه ، مدل آفرینی یا نظریه پردازی کند . بنابراین در مطالعه سازمان با رویکرد سیستمی ، علاوه بر ویژگیهای مشترک سیستمهای باز باید خصایص ویژه سیستمهای اجتماعی را نیز در نظر گرفت . سیستم اجتماعی : متشکل از فعالیتهای ساختمند افراد انسانی است که با یکدیگر کنش متقابل و بوسیله روابط اجتماعی با هم پیوند دارند. در چارچوب نظری مدیریت به عنوان فرایند اجتماعی و زمینه آن (سازمان) به منزله سیستم اجتماعی تلقی میشود فرایند مدیریت از ۳ نظر قابل ملاحظه است ۱-ساختار: بصورت سلسله مراتبی از روابط رئیس و مرئوس در یک سیستم اجتماعی است ۲-کارکرد : سلسله مراتب روابط،جایگاه تخصیص و ترکیب مناصب و تسهیلات به منظور تحقق بخشیدن به اهداف سازمان است. ۳-عملکرد: فرایند مدیریت در وضیعتهایی که کنش و واکنش های متقابل میان افراد ایجاب می کنند،صورت عمل به خود میگیرد. ****************************************************** لی …