دانلود پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت

دانلود پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت

دانلود پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت

دانلود پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت

دانلود پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت
 
قسمتی از محصول:
مقدمه
حسابداری مهمترین سیستم اطلاعاتی در هر سازمان است.
 
این سیستم نه تنها یاریگر مدیران عالی در سازمانها برای کسب اطلاعات از دستیابی به اهداف است بلکه ابزاری برای مدیران میانی برای پاسخگویی به مدیران عالی است .
 
بسیاری از واحدهای تجاری-تولیدی به بخش های کوچکتری تقسیم می شوند و به هریک از بخش ها ،مسئولیتهای خاصی واگذار می گردد .
 
هر یک از بخشها متشکل از افرادی است…