خلاصه کتاب هوش مصنوعی

خلاصه کتاب هوش مصنوعی

خلاصه کتاب هوش مصنوعی

خلاصه کتاب هوش مصنوعی

 
خلاصه کتاب هوش مصنوعی
پاورپوینت خلاصه کتاب هوش مصنوعی
تلخیص کتاب هوش مصنوعی
رشنه روانشناسی
جامع + کامل
 

فهرست مطالب :
فصل اول : مقدمه
هوش مصنوعی چیست؟
مبانی هوش مصنوعی
تاریخچه هوش مصنوعی
فصل دوم : عاملهای هوشمند
عامل
خواص محیطهای وظیفه
برنامه های عامل
فصل سوم : حل مسئله با جستجو
عاملهای حل مسئله
مسئله
اندازه گیری کارایی حل مسئله
جستجوی ناآگاهانه
اجتناب از حالتهای تکراری
جستجو با اطلاعات ناقص
فصل چهارم : جست و جوی…