هورا.....تریا

هورا…..تریا

هورا.....تریا

هورا…..تریا

هورا تریا
نوشته:صدر الدین الهی(ارغنون)
Hora……….teria written by sadredine elahi
 
احساس می کرد که، نیاز بگریستن سراسر وجودش را پر کرده است.دلش می خواست با تمام جانش گریه کند.یک گریه تلخ دنباله  دار ،گریه ای شبیه باران بی امان یک شب پائیزی، از آن بارن ها که چون آغاز می شود،لحظه ای باز نمی ایستد و همه اندوه آسمان را با خود می شوید و روی زمین سرازیر می شود. با خود اندیشید. آیا ذهن ماآسمان است و جسمم زمین و این باران تا صبح ادامه خواهد داشت.از چشم…