Skip to main content
دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 95+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۵+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 95+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۵+ پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته، دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری در گروه مدیران فنی بند ب است که مشتمل بر ۱۲۰ سوال می باشد. این مجموعه سوالات مربوط به آزمون بهمن ماه ۹۵ است که به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-شناخت صنعت گردشگری
-بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
-برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
-شناسایی…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 96+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد ۹۶+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 96+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد ۹۶+ پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته، دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری در گروه مدیران فنی بند ب است که مشتمل بر ۱۲۰ سوال می باشد. این مجموعه سوالات مربوط به آزمون مرداد ماه ۹۶ است که به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-شناخت صنعت گردشگری
-بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
-برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
-شناسایی…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 96+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۶+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 96+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۶+ پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته، دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری در گروه مدیران فنی بند ب است که مشتمل بر ۱۲۰ سوال می باشد. این مجموعه سوالات مربوط به آزمون بهمن ماه ۹۶ است که به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-شناخت صنعت گردشگری
-بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
-برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
-شناسایی…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 94+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 94+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴+ پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته، دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری در گروه مدیران فنی بند ب است که مشتمل بر ۱۲۰ سوال می باشد. این مجموعه سوالات مربوط به آزمون بهمن ماه ۹۴ است که به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-شناخت صنعت گردشگری
-بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
-برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
-شناسایی…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 95+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد ۹۵+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 95+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد ۹۵+ پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته، دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری در گروه مدیران فنی بند ب است که مشتمل بر ۱۲۰ سوال می باشد. این مجموعه سوالات مربوط به آزمون مرداد ماه ۹۵ است که به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-شناخت صنعت گردشگری
-بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
-برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
-شناسایی…

مجموعه سوالات ادوار مختلف آزمون جامع مدیر فنی (بند ب) + پاسخنامه

مجموعه سوالات ادوار مختلف آزمون جامع مدیر فنی (بند ب) + پاسخنامه

مجموعه سوالات ادوار مختلف آزمون جامع مدیر فنی (بند ب) + پاسخنامه

مجموعه سوالات ادوار مختلف آزمون جامع مدیر فنی (بند ب) + پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، سری کامل دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری ویژه مدیران فنی (بند ب) دفاتر خدمات مسافرتی به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، می باشد که مشتمل بر ۷۲۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-شناخت صنعت گردشگری
-بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
-برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
-شناسایی مسیرهای گردشگری
-آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 97+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد ۹۷+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد 97+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- مرداد ۹۷+ پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته، دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری در گروه مدیران فنی بند ب است که مشتمل بر ۱۲۰ سوال می باشد. این مجموعه سوالات مربوط به آزمون مرداد ماه ۹۷ است که به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-شناخت صنعت گردشگری
-بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
-برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
-شناسایی…

مجموعه سوالات ادوار مختلف آزمون جامع راهنمایان فرهنگی + پاسخنامه

مجموعه سوالات ادوار مختلف آزمون جامع راهنمایان فرهنگی + پاسخنامه

مجموعه سوالات ادوار مختلف آزمون جامع راهنمایان فرهنگی + پاسخنامه

مجموعه سوالات ادوار مختلف آزمون جامع راهنمایان فرهنگی + پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، سری کامل دفترچه سوالات آزمون جامع گرشگری ویژه راهنمایان فرهنگی به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، می باشد که مشتمل بر ۱۱۲۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-معماری ایران و جهان
-آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
-آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
-شناخت اماکن تاریخی ایران
-شناخت صنعت گردشگری
-مبانی اکوتوریسم و طبیعت…

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 94+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد ۹۴+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد 94+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- مرداد ۹۴+ پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته، دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری در گروه راهنمایان فرهنگی است که مشتمل بر ۱۶۰ سوال می باشد. این مجموعه سوالات مربوط به آزمون مرداد ماه ۹۴ است که به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-معماری ایران و جهان
-آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
-آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
-شناخت…

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن 94+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن ۹۴+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن 94+ پاسخنامه

دفترچه سوالات آزمون جامع راهنمایان فرهنگی- بهمن ۹۴+ پاسخنامه

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته، دفترچه سوالات آزمون جامع گردشگری در گروه راهنمایان فرهنگی است که مشتمل بر ۱۶۰ سوال می باشد. این مجموعه سوالات مربوط به آزمون بهمن ماه ۹۴ است که به همراه پاسخنامه و درج شماره ی صفحات پاسخ های صحیح در کتاب، در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:
-معماری ایران و جهان
-آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
-آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی
-شناخت…