نمونه تست رورشاخ

نمونه تست رورشاخ

نمونه تست رورشاخ

نمونه تست رورشاخ

نمونه انجام شده رورشاخ(۵ نمونه) + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ
 
توضیحات:
۵ نمونه گزارش انجام شده (۴۲ صفحه) pdf
کارت های رورشاخ (۱۰ صفحه) word
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه) pdf…

دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ

دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ

دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ

دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ

نمونه انجام شده رورشاخ(۵ نمونه) + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ
 
توضیحات:
۵ نمونه گزارش انجام شده (۴۲ صفحه) pdf
کارت های رورشاخ (۱۰ صفحه) word
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه) pdf…

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ

نمونه انجام شده رورشاخ(۵ نمونه) + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ
 
توضیحات:
۵ نمونه گزارش انجام شده (۴۲ صفحه) pdf
کارت های رورشاخ (۱۰ صفحه) word
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه) pdf…

نمونه انجام شده تست رورشاخ

نمونه انجام شده تست رورشاخ

نمونه انجام شده تست رورشاخ

نمونه انجام شده تست رورشاخ

نمونه انجام شده رورشاخ(۵ نمونه) + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ
 
توضیحات:
۵ نمونه گزارش انجام شده (۴۲ صفحه) pdf
کارت های رورشاخ (۱۰ صفحه) word
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه) pdf…

نمونه اجرا شده رورشاخ

نمونه اجرا شده رورشاخ

نمونه اجرا شده رورشاخ

نمونه اجرا شده رورشاخ

نمونه انجام شده رورشاخ(۵ نمونه) + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ
 
توضیحات:
۵ نمونه گزارش انجام شده (۴۲ صفحه) pdf
کارت های رورشاخ (۱۰ صفحه) word
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه) pdf…

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

تعداد صفحات: ۳۰ (دو نمونه تفسیر رورشاخ)
نوع فایل: WORD
 
فایل هدیه:
کارت های رورشاخ (۱۰ کارت)
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه)
 
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
شرح حال
اجرا و نمره گذاری بر اساس سیستم اکسنر
برگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخ
برگه های نمره گذاری رورشاخ
تفسیر بر اساس سیستم اکسنر:
محل ادراک
تعیین کننده ها
فعالیت سازمانی
محتوا
پاسخ های رایج
نمره های ویژه
بخش مرکزی یا اصلی
بخش اندیشه پردازی
بخش عاطفی
بخش میانجی
بخش…

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر رورشاخ (تفسیر و نمره گذاری رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر رورشاخ (تفسیر و نمره گذاری رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر رورشاخ (تفسیر و نمره گذاری رورشاخ) دو نمونه

تعداد صفحات: ۳۰ (دو نمونه تفسیر رورشاخ)
نوع فایل: WORD
 
فایل هدیه:
کارت های رورشاخ (۱۰ کارت)
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه)
 
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
شرح حال
اجرا و نمره گذاری بر اساس سیستم اکسنر
برگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخ
برگه های نمره گذاری رورشاخ
تفسیر بر اساس سیستم اکسنر:
محل ادراک
تعیین کننده ها
فعالیت سازمانی
محتوا
پاسخ های رایج
نمره های ویژه
بخش مرکزی یا اصلی
بخش اندیشه پردازی
بخش عاطفی
بخش میانجی
بخش…

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر آزمون رورشاخ (نمونه تفسیر تست رورشاخ) دو نمونه

تعداد صفحات: ۳۰ (دو نمونه تفسیر رورشاخ)
نوع فایل: WORD
 
فایل هدیه:
کارت های رورشاخ (۱۰ کارت)
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه)
 
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
شرح حال
اجرا و نمره گذاری بر اساس سیستم اکسنر
برگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخ
برگه های نمره گذاری رورشاخ
تفسیر بر اساس سیستم اکسنر:
محل ادراک
تعیین کننده ها
فعالیت سازمانی
محتوا
پاسخ های رایج
نمره های ویژه
بخش مرکزی یا اصلی
بخش اندیشه پردازی
بخش عاطفی
بخش میانجی
بخش…

نمونه تفسیر رورشاخ (تفسیر و نمره گذاری رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر رورشاخ (تفسیر و نمره گذاری رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر رورشاخ (تفسیر و نمره گذاری رورشاخ) دو نمونه

نمونه تفسیر رورشاخ (تفسیر و نمره گذاری رورشاخ) دو نمونه

تعداد صفحات: ۳۰ (دو نمونه تفسیر رورشاخ)
نوع فایل: WORD
 
فایل هدیه:
کارت های رورشاخ (۱۰ کارت)
راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (۵۵ صفحه)
 
 
قسمتی از متن:
نمونه اول:
شرح حال
اجرا و نمره گذاری بر اساس سیستم اکسنر
برگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخ
برگه های نمره گذاری رورشاخ
تفسیر بر اساس سیستم اکسنر:
محل ادراک
تعیین کننده ها
فعالیت سازمانی
محتوا
پاسخ های رایج
نمره های ویژه
بخش مرکزی یا اصلی
بخش اندیشه پردازی
بخش عاطفی
بخش میانجی
بخش…